POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA PÀGINA WEB
www.catalunyapadelleague.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

Respectant la legislació vigent, Catalunya Padel League (en endavant, també Pàgina Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels dreta digitals (LOPD-GDD).
 • El Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
Identitat del responsable del tractament de les dades personals

La responsable del tractament de les dades personals recollits a Catalunya Padel League és: Carla Muntada Garcia, amb NIF: 46984319B (d’aquí en endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Telèfon de contacte: 623104975

Email de contacte: info@catalunyapadel.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment al RGPD i a la LOPD-GDD, li informem que les seves dades personals, recollides per Catalunya Padel League mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb l’objectiu de poder facilitar, agilitzar i complir els compromesos establerts entre Catalunya Padel League i el Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, amb conformitat amb el previst al RGPD i la LOPD-GDD, excepte si s’aplica la excepció prevista al article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament portades a terme i les altres circumstàncies establertes a RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals del Usuari es sotmetran als següents principis recollits al article 5 del RGPD i al article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment del Usuari prèvia informació completament transparent dels objectius per als quals es recullen les seves dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb objectius determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació als objectius per als quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de forma que es permeti la identificació del Usuari durant el temps necessari per als objectius del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de forma que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: la Responsable del tractament serà la responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixin.
Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Catalunya Padel League són únicament dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit del article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Catalunya Padel League es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable del Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o varis objectius específics.

El Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tant fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús de la Pàgina Web.

En els casos en els que el Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut de la Pàgina Web, se li informarà en cas de que la complementació d’algun d’ells sigui obligatòria degut a que aquestes siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de la operació realitzada.

Objectius del tractament a que es destinen les dades personals

Les dades personals són demanades i gestionades per Catalunya Padel League amb la finalitat de poder facilitat, agilitzar i complir els compromisos establerts entre la Pàgina Web i el Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del objecte social de Catalunya Padel League, així com per a la extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert al Usuari, així com a millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà al Usuari sobre l’objectiu o objectius específics del tractament a que es destinaran les dades personals; és a dir, del ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

 

Període de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als objectius del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini de 5 anys, o fins que el Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà al Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals del Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà al Usuari sobre els destinataris o les categories dels destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

Respectant els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de torma lícita per Catalunya Padel League. Si es tracta d’un menor de 14 any, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la que aquests l’hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Catalunya Padel League es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de forma que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

La Pàgina Web conta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, al ser la transmissió de les dades entre el servidor i el Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

Tot i així, degut a que Catalunya Padel League no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de mode fraudulent a les dades personals, la Responsable del tractament es compromet a comunicar al Usuari sense dilació indeguda quan hi hagi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint l’ article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials per la Responsable del tractament, la qual es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

El Usuari té sobre Catalunya Padel League i podrà, per tant, exercir davant de la Responsable del tractament els següents drets reconeguts al RGPD i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Drets d’accés: és el dret del Usuari a obtenir confirmació de si Catalunya Padel League està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Catalunya Padel League hagi realitzat o realitzi, així com, entre altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
 • Dret de rectificació: és el dret del Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els objectius del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió (“el dret al oblit”): és el dret del usuari, sempre que la legislació vigent no indiqui el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als objectius als quals van ser recollits o tractats; el Usuari s’opositi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’una oferta directiva de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, la Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà de prendre mesures raonables per a informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud del interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret del Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. El Usuari té el dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni la exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; la Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però el Usuari ho necessiti per a fer reclamacions; i quan el Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas de que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, el Usuari tindrà dret a rebre de la Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, la Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret del Usuari a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’anul·li el tractament d’aquestes per part de Catalunya Padel League.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, influïda la elaboració de perfils: és el dret del Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa la elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, el Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a la Responsable del tractament amb la referencia “RGPD-www.catalunyapadelleague.com”, especificant:

 • Nom, cognoms del Usuari i copia del DNI. En els casos en que s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa al Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la que es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se al correu electrònic info@catalunyapadel.com

 

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents a Catalunya Padel League, i que, per tant, no són operats per Catalunya Padel League. Els titulars d’aquests llocs webs disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sents ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies practiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas de que el Usuari consideri que existeixi un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la que s’estan tractant les seves dades, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, al Estat en el que tingui la seva residencia habitual, lloc de treball o llos de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és la Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://agpd.es).

  POLÍTICA DE COOKIES

  L’accés a aquesta Pàgina Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per a cada Usuari – en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar- per a que el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable i no danyen el dispositiu de navegació.

  Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per el Usuari durant la seva visita al Lloc Web amb l’objectiu de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i el ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

  La informació recollida a través de les cookies pot incloure data i hora de visites a la Pàgina Web, les pàgines vistes, el temps que ha estat en la Pàgina Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. Tot i així, cap cookie permet que aquesta pugui connectar-se amb el número de telèfon del Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extraure informació del disc dur del Usuari o robar informació personal. L’única manera de que la informació privada del usuari formi part del arxiu cookie és que el usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

  Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes se’ls aplicarà la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització d’aquestes, serà necessari el consentiment del Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial i documentat.

  Cookies pròpies

  Són aquelles cookies que són enviades al ordinador o dispositiu del Usuari i gestionades exclusivament per Catalunya Padel League per al millor funcionament de la Pàgina Web i del seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer al Usuari com a visitant recorrent de la Pàgina Web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

  Les entitats encarregades del subministrament de cookies podran cedir aquesta informació a tercers, sempre i quan ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que procedeixi aquesta informació per aquestes entitats.

  Cookies de xarxes socials

  Catalunya Padel League incorpora plugims de xarxes socials, que permetin accedir a les mateixes a partir de la Pàgina Web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se al navegador del Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies practiques de privacitat. El Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, en el seu cas, del tractament de les seves dades personals.

  Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

  El Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies -total o parcialment- instal·lades al seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els que es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, el Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el suposat cas de que rebutji l’ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir utilitzant la Pàgina Web, però podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions d’aquest.


  • ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

  És necessari que el usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals per a que la Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús de la Pàgina Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i de Cookies d’aquest.

  Catalunya Padel League es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i de Cookies, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat i de Cookies seran notificats de forma explícits al Usuari.

  Aquesta Política de Privacitat i de Cookies va ser actualitzada el dia 10 de desembre del 2019 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.